Заявление за обучение в електронна среда до 30 учебни дни по медицински причини, след края на извънредната епидемична обстановка

Декларация за обучение в електронна среда от разстояние

Заявление до класен ръководител за отсъствия до 15 дни

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършено образование

Заявление за издаване на академична справка