Профил на купувача

Доставка на учебници


Регистър на обществените поръчки


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки


Решение за прекратяване на обществена поръчка - 8.12.2020 г.


Доставка на горивo


Доставка на техническо оборудване - компютри


Избор на изпълнител за "Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с идентификатор № 101352353.247.1 - столова в Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25 м. р-н, гр. Варна"


Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с идентификатор № 101352353.247.1 - столова в Зала за културни мероприятия
в УПИ II-247, кв. 33, 25 м. р-н, гр. Варна