Плащания през 2020 година

24.01.2020 г. Фактура, Протоколи

2.03.2020 г. Фактура, Протоколи

16.03.2020 г. Фактура, Протоколи

2.06.2020 г. Фактура, Протоколи


Плащания през 2019 година

26.07.2019 г. Фактура, Протоколи

24.09.2019 г. Фактура, Протоколи

7.11.2019 г. Фактура, Протоколи

19.11.2019 г. Фактура, Протоколи

2.12.2019 г. Фактура, Протоколи

12.12.2019 г. Фактура, Протоколи


Плащанe през 2018 година

18.11.2018 г. Фактура

Техническо предложение - 7.11.2018 г.

Ценово предложение - 7.11.2018 г.

Договор за изпълнение - 7.11.2018 г.

Допълнително споразумение - 20.09.2019 г.

Допълнително споразумение - 18.12.2019 г.

Обявление за възложена поръчка - 7.11.2018 г.

Решение на комисията - 28.09.2018 г.

Протокол №3 - 28.09.2018 г.

Заседание на комисията - 18.09.2018 г.

Протокол №1 - 31.08.2017 г.

Отговор на писмено запитване за разяснения относно документацията за участие - 6.08.2018 г.

Решение за откриване на процедура - 31.07.2018 г.

Обявление за поръчка - 31.07.2018 г.

Документация за участие в публично състезание - 31.07.2018 г.

Техническа спецификация на обществената поръчка - 31.07.2018 г.

Критерий за възлагане - 31.07.2018 г.

Проект - 31.07.2018 г.

Архитектура:

Електро

Конструкции:

Информация по чл.44 от ЗОК - 31.07.2018 г.

Приемо-предавателен протокол

Информация по чл.44 от ЗОК - 30.07.2018 г.

Възлагане по договор: Възлагателно писмо и Договор