Училищна документация

Стратегия за развитие на училището

Правилник на училището

Училищен учебен план

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на тормоза в училище

План за справяне с тормоза в училище

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент и насилие

План за взаимодействие между училищната общност и родителите

Правилник за прилагане на методите на медиация

Правила за извеждане на ученици; Приложения към правила за пътуване (word);