История


Първа езикова гимназия е приемник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. В началото на 1964 година инициативен комитет от родители и общественици поставя пред Окръжния народен съвет - отдел „Просвета”, въпроса за необходимостта от задълбочено изучаване на немски и английски език в съответно специализирано учебно заведение. Министерството на народната просвета разрешава разкриването на две паралелки за изучаване съответно на английски и на немски език с прием на 20 ученици във всяка. За изучаващите немски език занятията по руски език са задължителни, а английският или френският - задължителен трети чужд език. Аналогично е разпределянето на чуждите езици за изучаване в класовете с английски, респективно с руски език. Първоначално приемът на ученици е без конкурс, само по бал от удостоверението за завършен седми клас. Поради изключителния интерес към новото за Варна училище още през следващата учебна година са въведени приемни конкурсни изпити по български език и литература и по математика, като още в началото конкуренцията между кандидатите достига 10-12 ученици за едно място - традиция, която се запазва през годините въпреки многобройните възможности за изучаване на чужд език днес. За преподаватели в гимназията са привлечени едни от най-добрите специалисти по методика на преподаването на немски и английски език - Софка Хадживанова, Ксения Станева, Весела Захариева и Димитрина Съботинова. Още в първите години обучението по биология, химия, история, география се води на съответния чужд език - по възможност от преподаватели от Германия и Англия. Принципът, да се назначават изявени учители в гимназията не само по специалните, но и по всички останали дисциплини, в общи линии се спазва последователно. Така не закъсняват и резултатите - завършилите Първа езикова гимназия се реализират във ВУЗ (98% от тях са приети в годината на завършване!) и днес са утвърдени специалисти във всички сфери на обществения живот.

До 1972 година училището се намира в сградата на Девическата гимназия (днес Историко-художествения музей).

През учебната 1972/73 година Първа езикова гимназия е преместена в нова сграда, намираща се на сп. Почивка. От същата година в английския профил се приемат годишно ученици за четири паралелки, в немския - за три, а руските паралелки сa закрити.

От учебната 2009/2010 година гимназията се премества в самостоятелна, основно ремонтирана сграда на ул."Подвис" №29.