Вътрешни правила ЗОП


ОБЯВЛЕНИЕ за промяна на датата за отваряне на офертите


ЗАПОВЕД на директора за откриване и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка


РЕШЕНИЕ за откриване на процедура


ОБЯВЛЕНИЕ за поръчка


ДОКУМЕНТАЦИЯ - доставка на техническо оборудване - компютри


ДОКУМЕНТАЦИЯ - доставка на техническо оборудване - компютри и сервизно обслужване през гаранционния срок


ПРИЛОЖЕНИЯ за попълване


ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.2 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


Доклад за работата на комисията по чл. 60 от ППЗОП


Приложения към доклада

Протокол № 1

Протокол № 2


Решение по Обособена позиция 1

Решение по Обособена позиция 2


Решения за избор на изпълнител

Договор по Обособена позиция 1

Договор по Обособена позиция 2

Обявление за възлагане