ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Първа езикова гимназия – Варна – е продължител и правоприемник на създадената през 1879 г. във Варна Първа мъжка гимназия. Чест и дълг на всеки възпитаник на училището, на всеки преподавател и служител е да пази и продължава традициите на Гимназията, създадени от нейните основатели и развивани в цялата нейна досегашна история като водещо учебно заведение в сферата на средното образование в града и страната.
Чл.1. Настоящият правилник е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и отговаря на специфичните особености на Първа езикова гимназия – гр. Варна
Чл.2. Този правилник урежда обществените отношения, свързани с устройството, функциите, организацията и управлението на училищното образование, осъществявано в Първа езикова гимназия.

Прочети целия правилник!