Проект „Образование за утрешния ден“

От началото на 2020 г. в Първа езикова гимназия по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове са сформирани четири клуба по интереси за повишаване дигиталната компетентност на учениците. През месец март поради обявеното извънредно положение в страната клубовете продължиха своята работа в онлайн среда и включените ученици успешно завършиха планираните занятия.