Комисия, назначена със заповед №РД-08-1790/14.09.2021 г. на директора на Първа езикова гимназия на своe заседание разгледа постъпилите заявления за отпускане на стипендии за първия учебен срок на учебната 2021-2022 година на база изготвени вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и осигурените целеви парични средства за календарната 2021 година и
РЕШИ:

Да се отпуснат месечните стипендии както следва:
  1. Постигнати образователни резултати:
    • годишен успех от учебната 2020-2021 г. „отличен“ от 5,50 до 5,74 - месечна стипендия в размер на 25 лв.
    • годишен успех от учебната 2020-2021 г. „отличен“ 5,75 - 5,99 - месечна стипендия в размер на 30 лв.
    • годишен успех от учебната 2020-2021 г. „отличен“ 6,00 - месечна стипендия в размер на 40 лв.
  2. Подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - месечна стипендия в размер на 25 лв.;
  3. Ученици без родители – месечна стипендия в размер на 25 лв.;