Учебни занятия на ротационен принцип, съгласно заповед №РД-08-757/18.01.2022г.

З А П О В Е Д

№ РД-08-757
Варна, 18.01.2022г.

На основание чл.257, ал.1, чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО и решение на педагогически съвет – Протокол №3/18.01.2022 г.

НАРЕЖДАМ
 1. Считано от 19.01.2022 г. до 25.01.2022 г. включително присъствено да се обучават следните класове:
  • VIII а, VIII в, VIII г, VIII д, VIII е, VIII ж, VIII з, VIII и
  • IX а, IX б, IX в, IX г
  • X а, X б
  • XI а, XI б, XI в, XI г, XI д, XI е, XI ж, XI и
 2. В същия период останалите класове да се обучават синхронно в електронна среда от разстояние.
 3. В периода 26.01.22 г. до 01.02.22 г. включително присъствено да се обучават следните класове:
  • VIII б
  • IX д, IX е, IX ж, IX з, IX и
  • X в, X г, X д, X е, X ж, X з, X и
  • XI з
  • XII а, XII б, XII в, XII г, XII д, XII е, XII ж, XII з, XII и
 4. В същия период останалите класове да се обучават синхронно в електронна среда от разстояние.
 5. Остава изискването присъствено да се обучават ученици, които са дали съгласие за тестване чрез неинвазивен бърз антигенен тест или притежават валидни документи за ваксиниране, преболедуване или наличие на антитела.
 6. Обучението се извършва при следния график:
 7. Присъствено
  Часове по 40 минути
  Час Начало Край
  1 8:00 8:40
  2 8:50 9:30
  3 9:40 10:20
  4 10:50 11:30
  5 11:40 12:20
  6 12:30 13:10
  7 13:20 14:00
  8 14:20 15:00
  9 15:10 15:50
  ОРЕС
  Часове по 35 минути
  Час Начало Край
  1 8:00 8:35
  2 8:50 9:25
  3 9:40 10:15
  4 10:50 11:25
  5 11:40 12:15
  6 12:30 13:05
  7 13:20 13:55
  8 14:20 14:55
  9 15:10 15:45
 8. При присъствено обучение учениците, педагогическият и непедагогическият персонал стриктно да спазват изискванията за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

АНГЕЛ МИТЕВ
Директор на Първа езикова гимназия